Vores forsikringer

 

Arbejdsskadeforsikring er en lovpligtig forsikring, der sikrer, at alle ansatte eller deres efterladte får erstatning ved ulykke eller sygdom, der skyldes arbejdet eller arbejdsforhold.

 

Hvis du er selvstændig eller medarbejdende ægtefæller kan ligeledes forsikre dig på samme måde som de ansatte, hvis du tegner en arbejdsskadeforsikring for dig selv. 

 

Arbejdsskadeforsikringen dækker kun skader, der medfører varigt mén. Hvis der er tale om midlertidige skader bliver de dækket af arbejdsgiveren og det offentlige efter reglerne om sygedagpenge m.v.

 

Forsikringspligt

 

Alle er beskæftiger medhjælp både erhvervsmæssigt og i en privat husholdning, skal tegne en arbejdsskadeforsikring.

 

Hvis din virksomhed er et aktieselskab, anpartsselskab, iværksætterselskab eller andelsselskab, så har du pligt til at sikre dig selv og dine ansatte mod arbejdsskader. Du skal ligeledes tegne en forsikring, hvis du er den eneste ansatte i dit selskab.

Hvad dækker forsikringen?


Arbejdsskadeforsikringen dækker ved skader, der er opstået på grund af arbejdet eller i et arbejdsforhold. Det vil sige:

 

 • Personskade, der er sket ved en hændelse eller en påvirkning, der sker pludseligt eller inden for 5 dage
 • Erhvervssygdom

 

Erstatningen


Al erstatning ved en arbejdsskade er reguleret af Lov om arbejdsskadesikring

 

Når en arbejdsskade er godkendt, så giver loven mulighed for følgende erstatninger:

 

 • Udgifter til sygebehandling, optræning og hjælpemidler. Ved permanente udgifter fastsætter loven erstatningen til et engangsbeløb
 • Erstatning for tab af erhvervsevne
 • Godtgørelse for varigt mén
 • Overgangsbeløb ved dødsfald til ægtefælle eller til samlever, når samlivet har bestået i to år inden dødsfald
 • Erstatning for tab af forsørger

 

Dertil kommer, at vi i Faro Forsikringsagentur har forhandlet os frem til tre ekstra dækninger:

 

√ - Erstatning for skade på briller 

√ - Erstatning for skade på visse privat indbo 

√ - Akut krisehjælp 

 

Faro Forsikringsagenturs erhvervsrejseforsikring kan tegnes af virksomheder og organisationer. Forsikringen er tegnet som en årsrejseforsikring med regulering efter antallet af rejsedage.

 

Forsikringen dækker medarbejdere, ejere og medejere, der rejser i virksomhedens eller organisationens interesse og for dennes regning. Hvis du rejser med ægtefæller, bestyrelsesmedlemmer og gæster m.fl. så kan disse medforsikres. Forsikringen består af en grunddækning med mulighed for flere tillægsdækninger, og den kan udvides til også at omfatte ferierejser, herunder kombinerede erhvervs- og ferierejser.

 

Gennem os får du følgende:

 

 • Skræddersyet forsikringspakke
 • Fleksibel præmieberegning
 • Ingen selvrisiko
 • Alarmcentral 24/7 – dansktalende
 • Frit hospitalsvalg

 

 

Hvis du eller dine medarbejdere sammenlagt rejser mere end 30 dage om året, anbefaler vi en erhvervsrejseforsikring, som dækker alle ansatte ét år ad gangen. Vi anbefaler at du tegner denne forsikring i stedet for en enkelt-rejseforsikring, hvis:

 • Du og dine medarbejdere samlet rejser mere end 30 dage om året
 • Du ønsker selv at kunne sammensætte sin rejseforsikring og vælge dækninger til og fra
 • Du foretrækker en fleksibel præmieberegning

 

 

Vores erhvervsrejseforsikring er bygget op med en grunddækning og forskellige tilvalgsdækninger.


Grunddækning:

 • Akut sygdom og tilskadekomst
 • Krisehjælp
 • Hjemtransport
 • Ledsagelse og tilkaldelse


Tilvalg:

 • Rejseulykke – invaliditet og dødsfald
 • Rejseliv og sygdomsinvaliditet
 • Forsinket fremmøde
 • Bagageforsinkelse
 • Vejhjælp
 • Bagage
 • Hjemkald
 • Erstatningsmedarbejder
 • Tryghedspakken
 • Privatansvar og global juridisk assistance
 • Overfald
 • Dækning af selvrisiko på indbo- og bilforsikring
 • Selvrisiko ved leje af motorkøretøj
 • Afbestilling

 

Netbanken er en naturlig del af en virksomheds hverdag.
 

Hvis jeres netbank bliver hacket via jeres it-systemer, så er I som virksomhed ikke dækket via banken for det økonomiske tab, som et indbrud kan medføre.

Vores netbankforsikring dækker det økonomiske tab.


Grunddækning:

 • Økonomiske tab efter et netbankindbrud på mellem 1 mio. kr. og op til 25 mio. kr.
 • Jeres konti i alle danske pengeinstitutter.
 • Dækning ved netbanksindbrud fra computere, tablets og mobiltelefoner.
 • Hjælp og rådgivning, så netbankindbrud og anden it-kriminalitet undgås i fremtiden
 • Hjælp og vejledning, hvis uheldet er ude, og der sker misbrug af jeres virksomhedsoplysninger

 

Faro Forsikringsagentur har i samarbejde med Great American udviklet en af forsikringsmarkedets bedste forsikringer for dit byggeri.

 

Forsikringsdækningen er blandt markedets bredeste, men alligevel til en meget konkurrencedygtig pris.

 

Forsikringen dækker:

 

 • Entrepriseperiode
 • Afhjælpsperiode
 • All/Risk af entreprisen
 • Bygherre, samt samtlige underleverandører
 • Branddækning
 • Eksisterende bygninger med førsterisikosum
 • Montageforsikring
 • Huslejetab
 • Forceringsomkostninger
 • Opbevaring på lager uden for arbejdsstedet
 • Tegninger og dokumenter
 • Ansvarsforsikring – herunder farligt arbejde så som:
  • midlertidig grundvandssænkning
  • ramning og nedvibrering af pæle og spuns
  • optrækning og opvibrering af pæle og spuns
  • undermuring og understøbning
  • afstivningsarbejde
  • nedbrydningsarbejde
  • sprængningsarbejde