Spring til indhold

Ledelsesansvarsforsikring

Flere ledere og bestyrelsesmedlemmer tegner en ledelsesansvarsforsikring. Hvordan er du dække i forhold til dit ledelsesansvar? Denne type af forsikring dækker erstatning for formue tab, som er en følge af personlig ledelsesansvar. Ledelsesansvarsforsikringen dækker ansvaret for 3. mands tab som følge af ansvarspådragende handliger elle undladelser begået af sikrede. Forsikringen viser at der er tale om en ansvarsforsikring, som dækker sikredes jurediske erstatningsnansvar.

Hvilken form for forsikring er der tale om?

Direktions- og Bestyrelsesansvarsforsikringen dækker erstatning for formuetab som følge af personligt ledelsesansvar. Den dækker ansvaret for 3. mands tab som følge af ansvarspådragende handlinger eller undladelser begået af sikrede. Der er tale om en ansvarsforsikring, som dækker sikredes juridiske erstatningsansvar.

Hvad dækker den?

Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar for formuetab, som sikrede, kan pådrage sig  efter gældende lov og retspraksis for fejl eller forsømmelser i udøvelsen af deres ledelsesmæssige beføjelser, hvad enten disse er formelle eller uformelle, i den virksomhed, der er nævnt som forsikringstager i policen. Forsikringen betaler rimelige sagsomkostninger til sikredes forsvar.
Krav mod Sikredes bo, baseret på ansvarspådragende handlinger eller undladelser begået af sikrede.

Policen kan udvides med bl.a.:

 • Krav fra ansatte
 • Repræsentation ved undersøgelser
 • Omkostninger til genetablering af rennomé
 • Udvidet opdagelsesperiode
 • Ledelsesansvar uden for koncernen

Hvor er jeg dækket?

 • Hele verden ekskl. USA/Canada, medmindre andet fremgår af policen.

Hvad dækker den ikke?

For et fuldt overblik over hvad forsikringen ikke dækker henvises til forsikringsvilkårene. De typiske undtagelser kan ses nedenfor:

Forsikringen dækker ikke krav der skyldes:

 • Sikredes uberettigede
 • Personlige vinding.
 • Sikredes faktiske forsætlige skadeforvoldelse eller retsbrud.

Begrænsninger af dækningen

For et fuldt overblik over forsikringens begrænsninger henvises til forsikringsvilkårene.

 • Forsikringen dækker ikke allerede kendte omstændigheder.

Hvilken forpligtelser har jeg?

 • Du skal sikre dig at de risikooplysninger der er afgivet i forbindelse med tilbudsafgivelsen er korrekt og fyldsgørende. 
 • Anmelde snarest muligt til RisikPoint i tilfælde af krav mod Sikrede .

Hvornår & hvordan betaler jeg?

Forsikringen betales forud, og herefter forfalder præmien helårligt. Sammen med policen modtager du præmiefaktura til indbetaling af præmien.

Hvornår går dækningen fra og til?

På policens forside angives datoen for policens ikrafttrædelsen (startdato) samt datoen for policens udløb (slutdato).

Hvordan opsiger jeg aftalen?

Policen kan opsiges ved at give 30 dags varsel til policens hovedforfaldsdato (med mindre andet fremgår af de konkrete betingelser vedhæftede dine forsikring). Policen kan opsiges ved at tage kontakt til jeres forsikringsrådgiver eller ved at kontakte RiskPoint direkte på police@riskpoint.eu