Spring til indhold

Erhvervsrejseforsikring

Faro Underwriters’ erhvervsrejseforsikring kan tegnes af virksomheder og organisationer. Forsikringen er tegnet som en årsrejseforsikring med regulering efter antallet af rejsedage Forsikringen dækker medarbejdere, ejere og medejere, der rejser i virksomhedens eller organisationens interesse og for dennes regning. Hvis du rejser med ægtefæller, bestyrelsesmedlemmer og gæster m.fl., så kan disse medforsikres. Forsikringen består af en grunddækning med mulighed for flere tillægsdækninger, og den kan udvides til også at omfatte ferierejser, herunder kombinerede erhvervs- og ferierejser.

Hvilken form for forsikring er der tale om?

Dette forsikringsprodukt er en erhvervsrejseforsikring, der kan tegnes af virksomheder og organisationer. Forsikringen dækker medarbejdere, ejere og medejere, der rejser i  virksomhedens eller organisationens interesse og for dennes regning. Ægtefæller, bestyrelsesmedlemmer og gæster m.fl. kan med-forsikres. Forsikringen består af en grunddækning samt flere tillægsdækninger, og den kan udvides til også at omfatte ferierejser, herunder kombinerede erhvervs- og ferierejser.

Hvad dækker den?

– Grunddækningen dækker bl.a.:
– Sugdom og tilskadekomst. 
– Psykologbehandling.
– Fysioterapi.
– Graviditet og fødsel.
– Smertestillende tandbehandling.
– Syge- og hjemtransport.
– Sygeledsagelse og tilkald.
– Lægelig fejlbehandling.
– Eftersøgning og redning.
– Evakuering og krisehjælp ved naturkata-strofer, terroraktioner, politiske urolig-heder, krig og livstruende epidemier.

Forsikringen kan udvides med flere til-valgsdækninger, bl.a.:
Ulykkesforsikring inkl. fx méngrads- og dødsfaldserstatning, straksudbetaling, erhvervsevnetab, koma, tand- og tygge-skade samt overfald.
– Livsforsikring og sygdomsinvaliditet.
– Tyveri, bortkomst og beskadigelse af bagage.
– Bagageforsinkelse på ud-, rund- og hjemrejse.
– Privatansvar for person- og tingskade.
– Retshjælp, sikkerhedsstillelse og kaution.
– Hjemkaldelse og erstatningsperson.
– Forsinket fremmøde, flyforsinkelse og –aflysning.
– Afbestilling.
– Kompensation ved gidseltagning.
– Tillægsforsikring: Krigszoneforsikring (tegnes på særskilt forsikringspolice med særskilte vilkår).

Hvor er jeg dækket?

Forsikringen kan tegnes til rejser i hele verden. Forsikringen gælder i det geografiske område, som fremgår af forsikringspolicen. Det kan være et eller flere af følgende: Bopælsland, Norden, Europa eller Verden.

Hvad dækker den ikke?

– Sygdom, tilskadekomst eller anden begivenhed opstået før udrejsedato 
– Behandlings-, rekreations-, kur- eller wellnessophold.
– Almindelig slidtage af bagage
– Glemte, tabte eller forlagte genstande
– Vareprøver, handelsvarer og kollektioner
– Professionel sport
– Aktiv deltagelse i krig
– Ekstremsport
– Ekspeditioner, bjergbestigning og bjergklatring
– Motorløb
– Rejser til krigszoner hvis der ikke er tegnet særskilt krigszoneforsikring

Hvordan opsiger jeg aftalen?

Forsikringen kan opsiges skriftligt af virksomheden eller af Europæiske ERV med mindst 30 dages varsel til forsikringsperiodens udløb.

Er der nogen begrænsninger af dækningen?

 • Sygdom og syge/hjemtransport har ubegrænset dækningssum.
 • Forsikringen i øvrigt tegnes med de dækningssummer, virksomheden har valgt ved tegning. 
 • For visse typer skader eller del- og tilvalgsdækninger kan der dog være fastsat begrænsede forsikringssummer.
 • Ved symptomer eller kronisk lidelse inden udrejse, hvor den rejsende ikke har fået medicinsk forhåndstilsagn.
 • Ved graviditet og fødsel, hvis der er under 4 uger til forventet termin.
 • Ved dækning af teknisk udstyr.
 • Hvis lande eller områder klassificeres som en krigszone på Europæiske ERV’s krigszoneliste, og der ikke er tegnet krigszoneforsikring. Se listen på www.erv.dk.
 • Erstatningsansvar ved skader opstået i kontraktforhold.

Hvilken forpligtelser har jeg?

 • Virksomheden skal give korrekte oplysninger ved forsikringens  tegning, bl.a. om evt. filialer, medarbejdere eller gæster, der ikke er hjemmehørende i Danmark.
 • Virksomheden skal straks give besked, hvis der sker ændringer efter tegning af forsikringen og udstedelse af policen.
 • Den rejsende skal gemme kvitteringer, lægeerklæring og andet bevismateriale, som dokumenterer en skade. Skadesanmeldelse skal sendes til Europæiske ERV hurtigst muligt.

Hvornår og hvordan betaler jeg?

Forsikringen skal være betalt senest den dato, der fremgår af den fremsendte faktura. Forsikringen kan betales via indbetalingskort eller ved bankoverførsel. Herefter betales præmien én gang om året. Mod et tillæg kan præmien også betales pr. kvartal eller halvårligt.

Hvornår går dækningen fra og til?

Forsikringens gyldighedsperiode er angivet på policen og tegnes for 1 år ad gangen. Ved den enkelte rejse dækker forsikringen fra det tidspunkt, hvor den rejsende forlader sin bopæl eller arbejdsplads for at påbegynde rejsen. Dækning ophører, når den rejsende vender hjem til sin bopæl eller arbejdsplads.

Gennem os får du følgende:

Skræddersyet forsikringspakke
Fleksibel præmieberegning
Ingen selvrisiko
Alarmcentral 24/7 – dansktalende
Frit hospitalsvalg

Hvis du eller dine medarbejdere sammenlagt rejser mere end 30 dage om året, anbefaler vi en erhvervsrejse-forsikring, som dækker alle ansatte ét år ad gangen. Vi anbefaler at du tegner denne forsikring i stedet for en enkelt-rejseforsikring, hvis: Du og dine medarbejdere samlet rejser mere end 30 dage om året. Du ønsker selv at kunne sammensætte sin rejseforsikring og vælge dækninger til og fra
Du foretrækker en fleksibel præmieberegning

Grunddækning:

Vores erhvervsrejseforsikring er bygget op med en grunddækning og forskellige tilvalgsdækninger.

Grunddækning:

 • Akut sygdom og tilskadekomst
 • Krisehjælp
 • Hjemtransport
 • Ledsagelse og tilkaldelse

Tilvalg:

Rejseulykke – invaliditet og dødsfald
Rejseliv og sygdomsinvaliditet
Forsinket fremmøde
Bagageforsinkelse
Vejhjælp
Bagage
Hjemkald
Erstatningsmedarbejder
Tryghedspakken
Privatansvar og global juridisk assistance
Overfald
Dækning af selvrisiko på indbo- og bilforsikring
Selvrisiko ved leje af motorkøretøj
Afbestilling

Erhvervsrejseforsikring:

Faroforsikring, Erhvervsrejseforsikring dækker hvis din medarbejder kommer til skade eller bliver syg på en erhvervsrejse til udlandet. Længden a opholdet er underordnet, det væreende messebesøg, besøg hos en eksisterende eller potentiel forretningsforbindelse eller et længerevarende ophold.

Forsikringer dækker verden over og dækker også medarbejderen ved længere varende ophold i udlandet de opståede fri og feriedage som medarbejderen måtte tage.

Vi dækker: aller der rejser i virksomhedens interesse. Ledsagende ægtefælle, samlever og børn under 18 år er dækket også selvom de kun med med på dele af rejsen.