Spring til indhold

Entrepriseforsikring

Faro Underwriters har i samarbejde med DUPI Underwriting udviklet en af forsikringsmarkedets bedste forsikringer for dit byggeri. Forsikringsdækningen er blandt markedets bredeste, men alligevel til en meget konkurrencedygtig pris. Hvis du går tanker omkring renovering, tilføje flere km2 til dig bolig eller feriehus, eller skal det være en ny bolig, kan der opstå en del bekymringer. Der kan være flere faktorer som spiller ind, det kan være tid, budget og ikke mindst kvalitetet af det udførte arbejde. En entrepriseforsikring, er en basisdækning der sikrer bygherre og ejer af bygninger mod fysisk skade på det udførte arbejde. Med Faroforsikrings entrepriseforsikring, får du en omfattende basisdækning, som sikrer bygningen mod fysisk skade på det udførte arbejde og midlertidige konstruktioner til den udførte entreprise, samt byggematerialer.

Sum

Den maksimale dækningssum står i forsikringsaftalen. Dækningssummen er den højeste grænse for vores forpligtelse for skader konstateret inden for forsikringsperioden.

Dækninger

Entrepriseforsikringen dækker skader på byggeri eller omgivelser i en byggeproces. Dækningen er en korttidsforsikring, som løber fra entreprisens igangsætning på arbejdspladsen og indtil aflevering og derefter i indtil 12 måneders afhjælpningsperiode. Det er bygherre eller entreprenør, der opretter forsikringen. Forsikringen oprettes for det samlede projekt, dvs. ikke for enkelte fagentrepriser i et byggeprojekt eller for nedbrydning alene, hvis der efterfølgende er planlagt en bygningsentreprise.

Ønsker du login?

Hvad dækker den?

Forsikringen kan indeholde disse all risks-forsikringer, som dækker alle de skader, der ikke er direkte undtaget i forsikringsbetingelserne:

All risks-forsikring af entreprisen ved skade på ting indeholdt i den fulde entreprisesum.

All risks-forsikring af bygherrens eksisterende
bygninger og bygningsanlæg mod skade, som direkte skyldes udførelse af entreprisearbejdet.
Forsikringen kan også indeholde en ansvarsforsikring mod erstatningsansvar for skade på tredjemand ved entreprisearbejdets udførelse. Entreprenøren er forpligtet til at oprette en sædvanlig erhvervsansvarsforsikring. Alle de valgte dækninger står i forsikringsaftalen.

Forsikringen kan også indeholde Huslejetab, som dækker dokumenteret huslejetab som følge af en dækningsberettiget skade på Entrepriseforsikringen.

Hvad dækker den ikke?

Denne liste er nogle eksempler på forhold, der ikke er omfattet af forsikringen. Du skal være opmærksom på, at listen ikke er udtømmende. Det fulde overblik over ikke-omfattede forhold finder du i forsikringsbetingelserne.

Brand, lynnedslag og eksplosion, er kun dækket ved nybyggeri.
Ved om-/tilbygning og renovering skal brand/storm etableres via eksisterende bygningsforsikring. Normal afhjælpning af fejl og mangler. Naturkatastrofer. Driftstab og andre indirekte tab.

Hvordan opsiger jeg aftalen?

Forsikringen ophører ved den udløbsdato, der er aftalt og som står i forsikringsaftalen.

Er der nogen begrænsninger af dækningen?

Denne liste er nogle eksempler på skader, der ikke er omfattet af forsikringen. Du skal være opmærksom på, at listen ikke er udtømmende. Det fulde overblik over ikke-omfattede skader finder du i forsikringsbetingelserne.

Forsikringen dækker ikke:

  • Sprængning
  • Grundvandssænkning
  • Pilotering eller spunsning
  • Undermuring eller understøbning
  • Skade der i henhold til lovgivning skal dækkes af lovpligtig ansvarsforsikring. 
  • Kosmetiske revnedannelser
  • Vær opmærksom på evt. særlige betingelser for det specifikke byggeprojekt.

Hvor er jeg dækket?

Forsikringen dækker på arbejdspladsen og under indenlandsk transport dertil. Er der øvrige dækningsområder, står det i din forsikringsaftale. Der kan være særlige regler for de enkelte dækninger.
Du finder reglerne i forsikringsbetingelserne.

Hvilken forpligtelser har jeg?

Sker der en skade eller rejses der krav, eller kan der forventes rejst krav, som selskabet må formodes at være pligtig at dække, skal selskabet straks underrettes herom. Ved akut henvendelse venligst kontakt DUPI Underwriting Agencies Nordics A/S på telefon +45 3525 0361.

Ved anmeldelse af skader kan dette ske på email: claimsnordic@dupi.com

– Ved tyveri og hærværk skal der straks ske anmeldelsen til politiet.

Hvornår og hvordan betaler jeg?

Du betaler når forsikringen træder i kraft. Betalingen gælder for den tegnede periode. Du kan betale forsikringen over Betalingsservice eller med indbetalingskort.

Hvornår går dækningen fra og til?

Forsikringen gælder i den periode, som står i din forsikringsaftale. Entrepriseforsikring er en kortidsforsikring som aut. udløber på aftalt dato.

Forsikringen dækker:

Entrepriseperiode
Afhjælpsperiode
All/Risk af entreprisen
Bygherre, samt samtlige underleverandører
Branddækning
Eksisterende bygninger med førsterisikosum
Montageforsikring
Huslejetab
Forceringsomkostninger
Opbevaring på lager uden for arbejdsstedet
Tegninger og dokumenter

Ansvarsforsikring – herunder farligt arbejde så som:
midlertidig grundvandssænkning
ramning og nedvibrering af pæle og spuns
optrækning og opvibrering af pæle og spuns
undermuring og understøbning
afstivningsarbejde
nedbrydningsarbejde
sprængningsarbejde