Spring til indhold

Baltic

Hvilken forpligtelser har jeg?

Det er lovpligtigt at have en arbejdsskadeforsikring for alle medarbejdere i virksomheden. Anmeldelse af en skade i henhold til denne forsikringsaftale forudsætter, at den forsikrede person kommer ud for enarbejdsulykke under udøvelse af sit erhverv som medarbejder hos forsikringstageren. Antages det, at en arbejdsulykke giver ret til ydelser efter Arbejdsskadeloven, skal anmeldelse ske snarest muligt og senest 9 dage efter datoen for ulykken. Dødsfald som følge af en arbejdsulykke skal anmeldes inden 48 timer. Det er forsikringstagerens pligt at anmelde en arbejdsskade. I henhold til Arbejdsskadeloven skal arbejdsskader anmeldes via EASY, der kan findes på www.aes.dk. Brilleskader skal anmeldes direkte til balticfinance.

Du skal give os besked hvis

  • din virksomhed flytter.
  • din virksomheds primære DB07-kode ændres.
  • det årlige antal medarbejdere ændres.
  • fordelingen af dine og dine ansattes arbejdsopgaver ændrer sig.

Hvornår og hvordan betaler jeg?

Forsikringspræmien skal betales senest 14 dage efter 
modtagelse af forsikringspolicen og fakturaen. Senere præmier skal betales til de forfaldsdage, der er angivet Præmiebetaling og forfald på fakturaen. Ved afvigelse herfra eller ved betaling i rater, kræves der skriftlig bekræftelse fra forsikringsselskabet / Balticfinance. Ved ratebetaling kan der opkræves yderligere gebyrer. Hvis forsikringstageren ikke betaler den første forsikringspræmie eller engangspræmien rettidigt, kan forsikringsselskabet / Balticfinance træde tilbage fra forsikringsaftalen, sålænge forsikringspræmien ikke er betalt. Forsikringsselskabet / Balticfinance kan ikke træde tilbage, hvis forsikringstageren kan bevise, at han ikke er skyld i den forsinkede betaling. Hvis forsikringstageren ikke betaler en senere præmie rettidigt, kan forsikringsselskabet / Balticfinance skriftligt og for forsikringstagerens regning fastlægge en betalingsfrist, som skal være på mindst 14 dage.

Hvordan opsiger jeg aftalen?

Du kan opsige forsikringen skriftligt senest 1 måned før, forsikringsperioden udløber. Efter enhver anmeldt skade har du ret til at opsige forsikringen i indtil 14 dage efter, vi enten har betalt erstatningen eller afvist skaden. Forsikringsaftalen kan opsiges med 4 ugers varsel til et forsikringsårs udløb. Opsigelsen skal ske skriftligt. Undlader forsikringstageren at overholde sine forpligtelser i henhold til denne forsikringsaftale, kan forsikringsselskabet / Balticfinance, efter at have fået kendskab hertil, opsige forsikringsaftalen med 4 ugers varsel, uafhængig af forsikringsårets udløb. Forsikringstagerens opsigelse skal rettes til Balticfinance.