Spring til indhold

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring er en lovpligtig forsikring, der sikrer, at alle ansatte eller deres efterladte får erstatning ved ulykke eller sygdom, der skyldes arbejdet eller arbejdsforhold. Hvis du er selvstændig eller medarbejdende ægtefæller kan ligeledes forsikre dig på samme måde som de ansatte, hvis du tegner en arbejdsskadeforsikring for dig selv. Arbejdsskadeforsikringen dækker kun skader, der medfører varigt mén. Hvis der er tale om midlertidige skader bliver de dækket af arbejdsgiveren og det offentlige efter reglerne om sygedagpenge m.v. Denne forsikring er lovpligtig. Hvis uheldet er ude er det ikke sjovt og derfor vigtigt at der kan tags hånd om de opståede forhold.En arbejdsskadesforsikring er lovpligtig i danmark, det gør at man som arbejdsgiver har pligt til at forsikre ens personale hvis de kommer ud for en ulykkes i arbedsmedfør.Med Faroforsikrings arbejdsskadeforsikring får du en lovpligtigt minimumskrav dækker – samt mulighed for ekstradækninger oveni.

Hvilken form for forsikring er der tale om?

Arbejdsskadeforsikring, som dækker hvis dine medarbejdere kommer til skade i arbejdstiden. Som arbejdsgiver har du pligt til at have en arbejdsskadeforsikring for alle medarbejdere. Indehaverarbejdsskadeforsikring, som dækkerhvis du som indehaver selv kommer til skade i din virksomhed. Denne forsikring er ikke lovpligtig. Sum Erstatningen opgøres efter Lov om arbejdsskadesikring §6.

Forsikringspligt

Alle er beskæftiger medhjælp både erhvervsmæssigt og i en privat husholdning, skal tegne en arbejdsskadeforsikring. Hvis din virksomhed er et aktieselskab, anpartsselskab, iværksætterselskab eller andelsselskab, så har du pligt til at sikre dig selv og dine ansatte mod arbejdsskader. Du skal ligeledes tegne en forsikring, hvis du er den eneste ansatte i dit selskab.

Hvad dækker forsikringen?

Arbejdsskadeforsikringen dækker ved skader, der er opstået på grund af arbejdet eller i et arbejdsforhold. Det vil sige:

 • Personskade, der er sket ved en hændelse eller en påvirkning, der sker pludseligt eller inden for 5 dage
 • Erhvervssygdom

Erstatningen

Al erstatning ved en arbejdsskade er reguleret af Lov om arbejdsskadesikring. Når en arbejdsskade er godkendt, så giver loven mulighed for følgende erstatninger:
 • Udgifter til sygebehandling, optræning og hjælpemidler. Ved permanente udgifter fastsætter loven erstatningen til et engangsbeløb
 • Erstatning for tab af erhvervsevne
  Godtgørelse for varigt mén
 • Overgangsbeløb ved dødsfald til ægtefælle eller til samlever, når samlivet har bestået i to år inden dødsfald
 • Erstatning for tab af forsørger

Dertil kommer, at vi i Faro Underwriters har forhandlet os frem til to ekstra dækninger:

 • Erstatning for skade på briller
 • Akut krisehjælp
I overensstemmelse med Arbejdsskadeloven.

Hvad dækker en arbejdsskadeforsikring?

 • Betaling af udgifter til sygebehandling, genoptræning
  og hjælpemidler m.m.
 • Erstatning for tab af erhvervsevne
 • Godtgørelse for varigt mén
 • Overgangsbeløb ved dødsfald
 • Erstatning for tab af forsørger
 • Godtgørelse til efterladte
 • Brilleskader er dækket af denne forsikringsaftale i henhold til Arbejdsskadeloven. Erstatningsniveauet ved brilleskader er begrænset til brillens oprindelige og rimelige genanskaffelsesværdi.

Er der nogen begrænsninger af dækningen?

Denne liste er nogle eksempler på skader, der ikke er omfattet af forsikringen. Du skal være opmærksom på, at listen ikke er udtømmende. Det fulde overblik over ikke- omfattede skader finder du i forsikrings-betingelserne.

 • Arbejdsmarkedets Erhvervssikring afgør, om den skete skade er omfattet af arbejdsskadeforsikringen.
 • Forsikringen dækker ikke skader, der ikke godkendes af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.
 

Hvor er jeg dækket?

Forsikringens geografiske dækningsområde er Danmark. Er der øvrige dækningsområder, står det i din forsikringsaftale. Der kan være særlige regler for de enkelte dækninger. Du finder reglerne i forsikringsbetingelserne.

Hvornår går dækningen fra og til?

Forsikringsaftalen træder i kraft på den i forsikringsbeviset anførte startdato. Forsikringsperioden er et (1) år (forsikringsår) og forlænges hvert år med yderligere et forsikringsår, medmindre aftalen skriftligt opsiges af forsikringstageren, forsikringsselskabet eller Balticfinance med mindst 4 ugers varsel til forsikringsårets udløb.

Læs mere her om din aftale her

Kontakt venligst BalticFinance Danmark Aps for oplysninger om, hvilke erhvervsgrupper der kan forsikres.

Læs mere her om din aftale her

Kontakt venligst Convex for oplysninger om, hvilke erhvervsgrupper der kan forsikres.

Hvilken forpligtelser har jeg?

Det er lovpligtigt at have en arbejdsskadeforsikring for alle medarbejdere i virksomheden. Anmeldelse af en skade i henhold til denne forsikringsaftale forudsætter, at den forsikrede person kommer ud for enarbejdsulykke under udøvelse af sit erhverv som medarbejder hos forsikringstageren. Antages det, at en arbejdsulykke giver ret til ydelser efter Arbejdsskadeloven, skal anmeldelse ske snarest muligt og senest 9 dage efter datoen for ulykken. Dødsfald som følge af en arbejdsulykke skal anmeldes inden 48 timer. Det er forsikringstagerens pligt at anmelde en arbejdsskade. I henhold til Arbejdsskadeloven skal arbejdsskader anmeldes via EASY, der kan findes på www.aes.dk. Brilleskader skal anmeldes direkte til balticfinance.

Du skal give os besked hvis

 • din virksomhed flytter.
 • din virksomheds primære DB07-kode ændres.
 • det årlige antal medarbejdere ændres.
 • fordelingen af dine og dine ansattes arbejdsopgaver ændrer sig.

Hvornår og hvordan betaler jeg?

Forsikringspræmien skal betales senest 14 dage efter 
modtagelse af forsikringspolicen og fakturaen. Senere præmier skal betales til de forfaldsdage, der er angivet Præmiebetaling og forfald på fakturaen. Ved afvigelse herfra eller ved betaling i rater, kræves der skriftlig bekræftelse fra forsikringsselskabet / Balticfinance. Ved ratebetaling kan der opkræves yderligere gebyrer. Hvis forsikringstageren ikke betaler den første forsikringspræmie eller engangspræmien rettidigt, kan forsikringsselskabet / Balticfinance træde tilbage fra forsikringsaftalen, sålænge forsikringspræmien ikke er betalt. Forsikringsselskabet / Balticfinance kan ikke træde tilbage, hvis forsikringstageren kan bevise, at han ikke er skyld i den forsinkede betaling. Hvis forsikringstageren ikke betaler en senere præmie rettidigt, kan forsikringsselskabet / Balticfinance skriftligt og for forsikringstagerens regning fastlægge en betalingsfrist, som skal være på mindst 14 dage.

Hvordan opsiger jeg aftalen?

Du kan opsige forsikringen skriftligt senest 1 måned før, forsikringsperioden udløber. Efter enhver anmeldt skade har du ret til at opsige forsikringen i indtil 14 dage efter, vi enten har betalt erstatningen eller afvist skaden. Forsikringsaftalen kan opsiges med 4 ugers varsel til et forsikringsårs udløb. Opsigelsen skal ske skriftligt. Undlader forsikringstageren at overholde sine forpligtelser i henhold til denne forsikringsaftale, kan forsikringsselskabet / Balticfinance, efter at have fået kendskab hertil, opsige forsikringsaftalen med 4 ugers varsel, uafhængig af forsikringsårets udløb. Forsikringstagerens opsigelse skal rettes til Balticfinance.